SIA „ARMS Group” PRIVĀTUMA POLITIKA

1. PRIVĀTUMA POLITIKAS MĒRĶIS

SIA „ARMS Group”, turpmāk tekstā – Sabiedrība vai mēs, Privātuma politikas mērķis ir sniegt juridiskai vai fiziskajai personai – Sabiedrības klientam, turpmāk tekstā – Klients, informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību, apstrādes termiņu un datu subjekta tiesībām datu iegūšanas laikā, kā arī apstrādājot Klienta personas datus. Sabiedrības Privātuma politikas aktuālā redakcija tiks publicēta mūsu interneta vietnē www.armsgroup.lv.

Atbilstīgi vispārējiem datu aizsardzības noteikumiem, personas dati ir jebkāda informācija, ko var izmantot, lai identificētu personu, kā arī jebkāda informācija par personu, kura jau ir identificēta. Izmantojot mūsu pakalpojumus, Klients sniedz mums savus personas datus, tiesības apstrādāt un izmantot tos atbilstīgi noteikumiem, kas izklāstīti lietošanas noteikumos.

Mēs apņemamies aizsargāt mūsu Klientu personas datu privātumu un darām visu iespējamo, lai uzglabātu Klientu personas datus drošībā.

Mēs ievērojam personas datu minimizēšanas principu – mēs nepieprasām, neapkopojam un neapstrādājam personas datus, kas nav nepieciešami, lai sniegtu pakalpojumus vai saņemtu informāciju.

Mēs nepieļaujam nevēlamu vēstuļu nosūtīšanu un nekādā gadījumā nepieļausim jebkādu Klientu personīgo datu (vārds, adrese, e-pasta adrese utt.) pārdošanu, iznomāšanu vai nodošanu trešajām personām.

 

2. PĀRZINIS UN KONTAKTINFORMĀCIJA

SIA „ARMS Group”, reģistrācijas Nr.42403035455, juridiskā adrese: Gobu iela 1-129, Baloži, Ķekavas nov., LV-2128, biroja adrese: Brīvības gatve 208A, Rīga, LV-1039, ir personas datu pārzinis, kas uzņēmies pienākumu aizsargāt Klientu datu privātumu. Sabiedrības kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir info@armsgroup.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties Sabiedrības juridiskajā vai biroja adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi.

 

3. PERSONAS DATU APSTRĀDES NOLŪKI

Sabiedrība apstrādā personas datus šādos nolūkos:

3.1. Pakalpojuma sniegšanai un preču pārdošanai:

– Klientu identificēšanai un piedāvājuma sagatavošanai;

– līguma sagatavošanai, noslēgšanai, papildināšanai, pārslēgšanai un laušanai;

– kredītspējas novērtēšanai, uzraudzībai;

– Klientu apkalpošanai, sūdzību izskatīšanai un apstrādei;

– preču un/vai citu materiālo vērtību piegādei un pakalpojumu sniegšanai, kas ir paredzēti līgumā;

– pakalpojumu darbības nodrošināšanai/uzturēšanai;

– norēķinu administrēšanai, tajā skaitā parādu atgūšanai.

3.2.Produktu attīstībai un izaugsmes veicināšanai:

– statistikai un biznesa analīzei;

– plānošanai un uzskaitei;

– efektivitātes mērīšanai;

– datu kvalitātes nodrošināšanai;

– tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumu veikšanai;

– Klientu aptauju veikšanai;

– atskaišu sagatavošanai.

 

3.3.Drošības nolūkos:

– informācijas, informācijas sistēmu un uzņēmuma drošības nodrošināšanai;

– informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

3.4.Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Sabiedrībai, tajā skaitā, bet ne tikai:

– uz Klientu vērstai tiešai reklāmai;

– loteriju vai izložu organizēšanai;

– marketinga statistikas apkopošanai.

 

4. PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS

Veicot personas datu apstrādi, Sabiedrība balstās uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

– līguma noslēgšanai un izpildei un vai pasākumu veikšana pēc Klienta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas – lai precīzi un kvalitatīvi nodrošinātu preču piegādi un/vai pakalpojumu sniegšanu Sabiedrība apkopo un apstrādā noteiktus datus pirms līguma noslēgšanas kā arī sadarbības laikā;

– normatīvo aktu izpildei, lai īstenotu Sabiedrību saistošos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus, tajā skaitā ievērot grāmatvedības dokumentu pārvaldību un arhivēšanu;

– datu subjekta brīva griba – Klienta piekrišana viņa personas datu apstrādei;

– leģitīmās interesēs – lai realizētu Sabiedrības un Klienta juridiskās saistības vai īstenotu Sabiedrības leģitīmās (likumīgās) intereses;

– vitālo interešu aizsardzība – lai nodrošinātu Sabiedrībā nodarbināto personu, Klientu un apmeklētāju fizisko un īpašuma drošību.

 

Sabiedrībai ir šādas leģitīmās intereses:

– veikt komercdarbību;

– sniegt projektēšanas un būvniecības pakalpojumus;

– pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas vai Klienta apkalpošanas laikā – telefoniski, elektroniski, klātienē;

– nodrošināt līguma saistību izpildi;

– novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai (t.sk., veikt kredītriska novērtējumu pirms preču un pakalpojumu pārdošanas un līguma izpildes laikā);

– saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu un pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz Sabiedrības biroju, interneta mājas lapas vidē;

– veikt sarunas ar Klientu ierakstu, lai organizētu pakalpojuma līgumsaistību izpildi, lai gūtu apliecinājumu mutiski noslēgtam līgumam un lai veiktu Klientu apkalpošanas kvalitātes kontroli;

– analizēt Sabiedrības interneta vietnes un lietotņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

– veikt darbības Klienta un Sabiedrības sadarbības uzturēšanai;

– segmentēt Klientu datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšanai;

– izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;

– reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

– nosūtīt citus ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

– informēt par izmaiņām pakalpojuma sniegšanas kārtībā un cenrādī;

– nodrošināt Sabiedrības saimnieciskās darbības nodrošināšanai nepieciešamā inventāra uzturēšanu;

– novērst krāpniecību;

– nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;

– nodrošināt efektīvus uzņēmuma pārvaldības procesus;

– nodrošināt pakalpojumu sniegšanas, preču pārdošanas un piegādes efektivitāti;

– nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;

– administrēt maksājumus;

– administrēt savlaicīgi neveiktus maksājumus;

– vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;

– informēt sabiedrību par savu darbību.

 

5. PRIVĀTUMA POLITIKAS PIEMĒROŠANAS SFĒRA

Privātuma politika tiek piemērota privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

– Klientu – fizisku vai juridisku personu vai citu pakalpojumu lietotāju (tajā skaitā, potenciālo, bijušo vai esošo) kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu juridiskajai personai (Klientam), saņem vai nodod Sabiedrībai jebkādu informāciju (tajā skaitā, kontaktpersonas, maksātāji u.c.);

– Sabiedrības biroja vai citu uzņēmuma lietošanā vai valdījumā esošo ēku un teritoriju apmeklētājiem;

– Sabiedrības īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo teritoriju, pagalmu un piegulošās teritorijas īpašuma apsargāšanai, kur tiek veikta videonovērošana;

– Sabiedrības uzturēto interneta vietņu un lietotņu apmeklētājiem un zvana veicējiem uz Sabiedrības tālruņiem;

– Personām, kuras piedalās mārketinga aktivitātēs, tajā skaitā loterijās, Sabiedrības rīkotos un atbalstītos pasākumos, konkursos vai cita veida akcijās.

 

Sabiedrība rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulu 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā kādā formā un/vai vidē Klients sniedz personas datus (Sabiedrības interneta vietnē, lietotnē, e-pastā, papīra formātā vai telefoniski).

Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildus, specifiski noteikumi, par ko Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus Sabiedrībai.

 

6. PERSONAS DATU APSTRĀDE

Sabiedrība apstrādā Klienta datus, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Sabiedrībai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmanto ugunsmūrus, datu šifrēšanu un citus tehnoloģiskus risinājumus, lai pasargātu personu datus no nesankcionētas piekļuves tiem.

Sabiedrībai ir tiesības veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu attiecībā uz Klientu, par šādām darbībām atsevišķi informējot Klientu atbilstīgi normatīvajiem aktiem. Klients var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai atbilstīgi tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Klienta tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Klientam rada tiesiskās sekas (piemēram, Klienta pieteikuma apstiprināšana vai noraidīšana), var tikt veikta tikai līguma starp Sabiedrību un Klientu noslēgšanas vai izpildes gaitā, vai pamatojoties uz Klienta nepārprotamu piekrišanu.

Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai Sabiedrība var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas preču piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, piemēram, pasūtījumu pieņemšanu un apstrādi vai rēķinu

izsūtīšanu u.c. Ja, izpildot šos uzdevumus, Sabiedrības sadarbības partneri apstrādā Sabiedrības rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie Sabiedrības sadarbības partneri ir uzskatāmi par Sabiedrības datu apstrādes operatoriem, un Sabiedrībai ir tiesības nodot sadarbības partneriem, šo darbību veikšanai, vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas ir nepieciešams šo darbību veikšanai.

Sabiedrības sadarbības partneri nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi atbilstīgi Sabiedrības prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei Sabiedrības uzdevumā.

 

7. PERSONAS DATU UZGLABĀŠANAS TERMIŅŠ

Sabiedrība glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

– tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;

– kamēr normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Sabiedrība vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);

– kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt (piemēram, atbilstīgi Grāmatvedības likumam, uzņēmumam Klientam izrakstītie rēķini, jāglabā 5 gadus, u.c.);

– kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Beidzot pastāvēt minētiem kritērijiem, Klienta personas dati tiek dzēsti.

 

8. PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Sabiedrība aizsargā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus, un Sabiedrībai saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

– datu šifrēšana, pārraidot datus (SSL šifrēšana);

– ugunsmūri;

– ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;

– citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām;

– objekta diennakts fiziskā apsardze un pastāvošie iekļūšanas ierobežojumi;

– datu apstrādes centra diennakts videonovērošana.

 

9. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

Sabiedrība neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojuma sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju izņemot:

– ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);

– pamatojoties uz Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

– ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

– ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos Sabiedrības leģitīmo interešu aizsardzībai, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs Sabiedrības leģitīmās intereses.

Sabiedrība nenodod personīgo informāciju un citus datus trešajām valstīm.

 

10. PIEKĻUVE PERSONAS DATIEM UN CITAS KLIENTU TIESĪBAS

Atbilstoši normatīvajiem aktiem, Klientam ir tiesības pieprasīt Sabiedrībai piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt Sabiedrībai veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Klientu, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz Sabiedrības leģitīmajām interesēm, kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no Sabiedrības

pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, vai kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

– Rakstveida formā klātienē Sabiedrības birojā;

– Attālināti iesniegumu parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

Saņemot Klienta pieprasījumu, Sabiedrība pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to atbilstoši normatīvajiem aktiem. Sabiedrība nosūta Klientam atbildi uz viņa pieprasījumā norādīto fizisko vai e-pasta adresi.

Sabiedrība nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi atbilstīgi normatīvajiem aktiem, Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Klientam ir tiesības vērsties Datu valsts inspekcijā, ja tas tomēr neizdodas.

 

11. KLIENTA PIEKRIŠANA DATU APSTRĀDEI UN TIESĪBAS TO ATSAUKT

Piekrišanu personas datu apstrādei, Klients var dot Sabiedrībai pakalpojumu pieteikšanas formās, Sabiedrības un citās interneta lapās, zvanot uz Sabiedrības biroja tālruni +371 67545205, rakstot uz e-pastu info@armsgroup.lv vai klātienē Sabiedrības birojā.

Personas datu kategoriju saraksts par datiem, kas var tikt apstrādāti pamatojoties uz Klienta piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams šīs Personas datu apstrādes politikas 13.punktā.

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu – zvanot uz Sabiedrības biroju +371 67545205, rakstot uz e-pastu info@armsgroup.lv vai klātienē Sabiedrības birojā, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta, datu apstrāde tiks pārtraukta 3 (trīs) darba dienu laikā no atsaukuma izteikšanas brīža.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

12. SĪKDATŅU APSTRĀDE

Sabiedrība savā interneta vietnē var izmantot sīkdatnes. Sīkdatņu apstrādes noteikumi ir pieejami Sabiedrības mājaslapā internetā www.armsgroup.lv. Sabiedrības interneta vietnē var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta vietnēm, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko Sabiedrība neuzņemas atbildību.

 

13. PERSONAS DATU APSTRĀDĀJAMĀS KATEGORIJAS

 

Nr. Datu kategorija Piemēri

1. Personas identifikācijas dati vārds, uzvārds, personas kods, ID/pases Nr.

2. Personas kontaktinformācija adrese, telefona numurs, e-pasta adrese

3. Informācija par maksātspēju informācija par ārēja parāda esamību, kredītriska vērtējums, maksātspējas statuss u.c.

4. Informācija par līgumu Klienta līguma numurs, Klienta reģistrēšanas datums, statuss

5. Norēķinu dati bankas konta numurs, rēķina numurs, datums, summa, rēķina saņemšanas veids, apmaksas datums, parāda summa

6. Pakalpojuma dati pakalpojuma nosaukums, pakalpojuma adrese, cena, atlaide, atlaides beigu termiņš

7. Iekārtu dati iekārtas nosaukums, modelis, iekārtas vērtība, iekārtas numurs/svītrkods, adrese,

atrašanās vieta

8. Klienta profilēšanas dati piederība kategorijai, segments (profilēšanai tiek ņemta vērā Klienta datu analīzes atļauja)

9. CRM (Klientu vadības sistēma) aktivitātes dati aktivitātes numurs, veids, datums

10. Videoieraksti Videonovērošana Sabiedrības objektos,

11. Komunikācijas dati ienākošās/izejošās saziņas veids, datums, saturs, kanāls, piegādes statuss, audioieraksti

12. Iebildumu dati iebilduma numurs, reģistrēšanas/atrisināšanas datums, veids, apraksts

13. Sabiedrības interneta vietnē veiktās darbības IP adrese, veiktās darbības nosaukumus, interneta lapas sadaļa, datums un laiks

 

14. IZMAIŅAS SABIEDRĪBAS PRIVĀTUMA POLITIKĀ

Mēs regulāri pārskatām mūsu privātuma politiku. Visas izmaiņas tiks publicētas Sabiedrības mājaslapā. Sabiedrība patur tiesības veikt papildinājumus šajā privātuma politikā, padarot pieejamu tās aktuālo redakciju Sabiedrības mājaslapā. Sabiedrība saglabā privātuma politikas iepriekšējās redakcijas, un tās ir pieejamas Sabiedrības mājaslapā www.armsgroup.lv. Šī Privātuma politika stājās spēkā 2020.gada 10.decembrī.